Βραβεία Made in Greece 2013

Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Made in Greece Awards

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Τα βραβεία «Made in Greece» απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών που παράγουν στην Ελλάδα και οι δραστηριότητες τους εμπίπτουν στις κατηγορίες των βραβείων.

Χορηγοί και Υποστηρικτές των βραβείων «Made in Greece» δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2013 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2013.
Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι δύο υποψηφιότητες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.
Όλες οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Για την άμεση συμμετοχή σας πατήστε εδώ.

 

Κατηγορίες Βραβείων «Made in Greece»

Τα βραβεία «Made in Greece» απονέμονται σε ειδική τελετή που η ημερομηνία της καθορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή.

 

Οι κατηγορίες είναι:

  • Βραβείο Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος
  • Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος
  • Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας
  • Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας
  • Βραβείο Αγροτικής Αριστείας
  • Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας
  • Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας

 

Τα Βραβεία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα "Βραβεία".

 

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από επτά διαφορετικές επιτροπές, δηλαδή μία επιτροπή για κάθε κατηγορία βραβείου. Οι επιτροπές αξιολόγησης είναι πενταμελείς και αποτελούνται από έναν Συντονιστή, μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, έναν εκπρόσωπο της Ακαδημαϊκής κοινότητας, δύο εκπροσώπους από τους επαγγελματικούς φορείς που υποστηρίζουν τον θεσμό και έναν δημοσιογράφο από τους Χορηγούς Επικοινωνίας των βραβείων.

Όλα τα μέλη όλων των επιτροπών υπογράφουν ατομική δήλωση εχεμύθειας σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο τόσο των στοιχείων που αφορούν τις υποψηφιότητες όσο και των προσωπικών τους αξιολογήσεων.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, την Προκριματική και την Τελική.

 

Α. Προκριματική Φάση
Αρχικά, η Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής των υποψήφιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κατηγορία βραβείου για μία υποψηφιότητα σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια και στο πλαίσιο του συγκεκριμένου βραβείου. Η αλλαγή γνωστοποιείται στην επιχείρηση ή οργανισμό.
Στην κύρια προκριματική φάση, η πενταμελής επιτροπή για κάθε κατηγορία βραβείου θα αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες με σκοπό να αναδειχθούν οι 3 καλύτερες.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα.
Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους σε μορφή αρχείου MS Office Power Point (λεπτομέρειες στην παράγραφο 4, «Τρόπος Υποβολής Υποψηφιότητας»).
Όλες οι διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις και διαγωνιζόμενοι οργανισμοί ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προκριματικής φάσης. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι 3 επιλεχθείσες υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία βραβείου.

 

Β. Τελική Φάση
Στην τελική φάση, οι 3 επιλεχθείσες υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία βραβείου παρουσιάζουν την υποψηφιότητα τους στην πενταμελή επιτροπή όπου και θα αξιολογηθούν για την ανάδειξη της καλύτερης.
Η αξιολόγηση από κάθε μέλος της επιτροπής είναι μυστική, οριστική και αμετάκλητη. Κάθε μέλος της επιτροπής παραδίδει την αξιολόγηση του σε κλειστό φάκελο στον Συντονιστή της επιτροπής και αυτός με τη σειρά του τοποθετεί όλους τους φακέλους (5 φάκελοι-αξιολογήσεις) σε έναν και τον παραδίδει σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τα μέλη της επιτροπής σε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ δύο υποψηφιοτήτων, τότε απονέμονται δύο βραβεία στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης εξαιρείται κάθε μέλος της επιτροπής που συνδέεται επαγγελματικά ή/και προσωπικά με επιχείρηση ή οργανισμό που αξιολογείται.
Η αξιολογήσεις των υποψηφιοτήτων δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν ή /και δημοσιοποιηθούν πριν από την απονομή των βραβείων.
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που θα βραβευθούν έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα προβολής της βράβευσής τους χρησιμοποιώντας τους λογότυπους των βραβείων και του θεσμού χωρίς χρονικό περιορισμό της χρήσης τους.

 

Τρόπος Υποβολής Υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα γίνεται σε μορφή παρουσίασης, αρχείο "MS Office Power Point" και κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά από εδώ.

Η υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
1) Συνοπτική παρουσίαση της επιχείρησης/οργανισμού.
2) Διακριτή παρουσίαση των στοιχείων, της αιτιολόγησης και των επιχειρημάτων για κάθε ένα από τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τη κατηγορία βραβείου στην οποία συμμετέχει.
3) Τον εταιρικό λογότυπο ή και τον λογότυπο του προϊόντος που θέτει υποψηφιότητα.

 

Συμβολική Υποστήριξη Υποψηφιότητας
Για τη διοικητική διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που συμμετέχουν στο θεσμό των βραβείων «Made in Greece» θα καταβάλλουν το ποσό των 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% εάν έχουν μία υποψηφιότητα και το ποσό των 150 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% εάν έχουν δύο υποψηφιότητες.
Το ποσό της υποστήριξης για τη διοικητική διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόσυρσης οποιασδήποτε υποψηφιότητας.

 

Αποδοχή Όρων και Διαδικασίας Αξιολόγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί ή οι εκπρόσωποι τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι υποψηφιότητες που θα αξιολογηθούν υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους και της διαδικασίες των Βραβείων «Made in Greece» όπως περιγράφονται στις ενότητες Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής και Βραβεία και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν με την υποβαλλόμενη υποψηφιότητα.
Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων που αφορούν τις συμμετοχές στη διοργάνωση των βραβείων όπως για παράδειγμα τον αριθμό των συμμετοχών, επωνυμίες επιχειρήσεων και οργανισμών που συμμετέχουν, κλάδους δραστηριότητας, επωνυμίες προϊόντων. Στην περίπτωση που επιχείρηση ή οργανισμός δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση στοιχείων της υποψηφιότητάς της/του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά με την υποβολή της υποψηφιότητας.
Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Τελική Φάση
Made in Greece

Υπό την Αιγίδα

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρυσοί Χορηγοί

Μαρινόπουλος Α.Ε. Χρυσός Οδηγός
Genesis Pharma SA Ideal Stantard

Αργυροί Χορηγοί

Εθνική Τράπεζα Chiquita

Χορηγοί

ΔΕΣΦΑ OTE

Υποστηρικτές

AUDI ΔΕΠΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας

Direction adbusiness
Advertising.gr Retail Business
Food & Drink Agrenda
Agronews.gr Επιστημονικό Marketing Management

Κύριοι Χορηγοί Επικοινωνίας

Η Καθημερινή ΣΚΑΪ 100,3

Χορηγός Δημοσιότητας

mscomm

Χορηγοί Εκδήλωσης