Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Τα βραβεία «Made in Greece» απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων, οργανισμών, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που παράγουν στην Ελλάδα και οι δραστηριότητες τους εμπίπτουν στις κατηγορίες των βραβείων.

Χορηγοί και Υποστηρικτές των βραβείων «Made in Greece» δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές το διάστημα Ιουλίου - Οκτωβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 16η Οκτωβρίου 2017.

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι τρεις (3) υποψηφιότητες σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.

Όλες οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. 

Για την άμεση συμμετοχή σας πατήστε εδώ.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από διαφορετικές επιτροπές για κάθε κατηγορία βραβείου. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, την Προκριματική και την Τελική.

Α. Προκριματική Φάση

Αρχικά, η Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) ελέγχει τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής των υποψήφιων επιχειρήσεων, οργανισμών, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών. Η ΟΕ έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κατηγορία βραβείου για μία υποψηφιότητα σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια και στο πλαίσιο του συγκεκριμένου βραβείου. Η αλλαγή γνωστοποιείται στην επιχείρηση ή οργανισμό.

Στην κύρια προκριματική φάση, η ΟΕ για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία βραβείου θα αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες με σκοπό να αναδειχθούν οι 3 καλύτερες. Επειδή η Οργανωτική Επιτροπή έχει αποφασίσει να απονέμει Επαίνους και Τιμητικές Διακρίσεις ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων και τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν σε αυτή τη φάση, μπορεί να προκριθούν στην τελική φάση περισσότερες υποψηφιότητες.

Η ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα δημιουργίας ή συγχώνευσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας βραβείου εφόσον οι συμμετοχές το προκρίνουν. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα.

Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ομάδες  παραγωγών που συμμετέχουν, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους σε μορφή αρχείου MS Office Power Point (λεπτομέρειες στην παράγραφο «Τρόπος Υποβολής Υποψηφιότητας»).

Όλες οι διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις και διαγωνιζόμενοι οργανισμοί ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προκριματικής φάσης. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλες οι επιλεχθείσες υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία βραβείου.

Β. Τελική Φάση

Στην τελική φάση, οι επιλεχθείσες υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία  βραβείου παρουσιάζουν την υποψηφιότητα τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) όπου και θα αξιολογηθούν για την ανάδειξη της καλύτερης.

Η αξιολόγηση από κάθε μέλος της ΕΑ είναι μυστική, οριστική και αμετάκλητη. Κάθε μέλος της ΕΑ παραδίδει την αξιολόγηση του σε κλειστό φάκελο στον Συντονιστή της ΕΑ και αυτός με τη σειρά του τοποθετεί όλους τους φακέλους σε έναν και τον παραδίδει σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τα μέλη της ΕΑ σε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ δύο υποψηφιοτήτων, τότε απονέμονται δύο βραβεία στη συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης εξαιρείται κάθε μέλος της ΕΑ που συνδέεται επαγγελματικά ή/και προσωπικά με επιχείρηση ή οργανισμό που αξιολογείται.

Οι αξιολογήσεις των υποψηφιοτήτων δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν ή /και δημοσιοποιηθούν πριν από την απονομή των βραβείων.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που θα βραβευθούν έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα προβολής της βράβευσής τους χρησιμοποιώντας τους λογότυπους των βραβείων και του θεσμού χωρίς χρονικό περιορισμό της χρήσης τους.

Τρόπος Υποβολής Υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα γίνεται σε μορφή παρουσίασης, αρχείο "MS Office Power Point" και κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά από εδώ.

Η υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

1) Συνοπτική παρουσίαση της επιχείρησης/οργανισμού.

2) Διακριτή παρουσίαση των στοιχείων, της αιτιολόγησης και των επιχειρημάτων για κάθε ένα από τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τη κατηγορία βραβείου στην οποία συμμετέχει.

3) Τον εταιρικό λογότυπο ή και τον λογότυπο του προϊόντος που θέτει υποψηφιότητα σε μορφή jpg (500x500px).

Συμβολική Υποστήριξη Υποψηφιότητας 

Για τη διοικητική διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων, οι επιχειρήσεις, οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ομάδες  παραγωγών που συμμετέχουν στο θεσμό των βραβείων «Made in Greece» θα καταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% εάν έχουν μία (1) υποψηφιότητα, το ποσό των 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% εάν έχουν δύο (2) υποψηφιότητες και το ποσό των 400 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% εάν έχουν τρεις (3) υποψηφιότητες.

Το ποσό της υποστήριξης για τη διοικητική διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόσυρσης οποιασδήποτε υποψηφιότητας.

Αποδοχή Όρων και Διαδικασίας Αξιολόγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί ή οι εκπρόσωποι τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι υποψηφιότητες που θα αξιολογηθούν υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους και της διαδικασίες των Βραβείων «Made in Greece» όπως περιγράφονται στις ενότητες Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής και Βραβεία και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν με την υποβαλλόμενη υποψηφιότητα.

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων που αφορούν τις συμμετοχές στη διοργάνωση των βραβείων όπως για παράδειγμα τον αριθμό των συμμετοχών, επωνυμίες επιχειρήσεων και οργανισμών που συμμετέχουν, κλάδους δραστηριότητας και επωνυμίες προϊόντων. Στην περίπτωση που επιχείρηση ή οργανισμός δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση στοιχείων της υποψηφιότητάς της/του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά με την υποβολή της υποψηφιότητας.

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Δηλώστε συμμετοχή